Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis fashionpost.pl udostępniany jest przez spółkę Fashion Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Londyńska 34 lok 2, 03-921 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000205734, NIP 9512113953, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500 000,00 złotych.
 2. Serwis fashionpost.pl prezentuje informacje, materiały i ciekawostki dotyczące świata mody oraz umożliwia wymianę informacji i wyrażanie opinii pomiędzy użytkownikami serwisu.
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu fashionpost.pl.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu fashionpost.pl użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu. Korzystając z niniejszego serwisu, użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

DEFINICJE

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

 • Usługodawca – Fashion Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Londyńska 34, 03-921 Warszawa,
 • Serwis – internetowa platforma informatyczno-informacyjna, stworzona i udostępniona w sieci Internet przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem internetowym fashionpost.pl, na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności usługa udostępniania Treści,
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 13 lat i która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy; na każde żądanie Usługodawcy Użytkownik niepełnoletni zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy zgody, o której mowa powyżej, w formie pisemnej,
 • Treści – treści redakcyjne dotyczące mody, w szczególności, choć nie wyłącznie, materiały multimedialne, teksty, opisy, zdjęcia, tworzone i wprowadzane do Serwisu przez Usługodawcę, stanowiące utwór w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,
 • Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z póź. zm.),
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług świadczonych w Serwisie, na warunkach określonych w Regulaminie,
 • Usługa – usługi elektroniczne w rozumieniu Ustawy, realizowane na rzecz Użytkowników, obejmujące w szczególności (i) usługi informacyjne (umożliwiające dostęp do Treści), (ii) usługi reklamowe i inne, umożliwiające korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
 • Komentarz – każda treść wprowadzona przez Użytkownika do Serwisu, dotycząca Treści udostępnianych w Serwisie, zamieszczana w sekcji „Komentarze”,
 • Wtyczka – aplikacja umożliwiająca autoryzację w Serwisie z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych, w szczególności choć nie wyłącznie z mechanizmów Facebook, Twitter, Google+ i Disqus,
 • Regulamin – niniejszy dokument.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Umowa o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych Serwisu, a rozwiązana w momencie zamknięcia strony internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest bezpłatne.

 

REJESTRACJA

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji, z tym zastrzeżeniem, że Usługa dodawania Komentarzy jest udostępniana wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym w serwisach internetowych typu Facebook, Google+, Twitter, Disqus.
 2. Rejestracja w Serwisie jest udostępniona za pomocą Wtyczki.
 3. Komentarze opatrywane będą nazwą Użytkownika wskazaną przez niego w serwisie internetowym (typu Facebook, Google+, Twitter, Disqus), z którego, z wykorzystaniem Wtyczki nastąpiła rejestracja do Serwisu.
 4. Użytkownik, korzystający z Wtyczki, celem rejestracji wyraża zgodę na pobranie przez Serwis informacji z Wtyczki.
 5. Użytkownik, korzystający z opcji rejestracji oświadcza, iż znany mu jest fakt, że Komentarze zamieszczane przez niego w Serwisie mogą być udostępniane w serwisach internetowych, za pomocą których nastąpiła rejestracja z użyciem Wtyczki, na zasadach określanych w regulaminach tych serwisów i wyraża na to zgodę.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest zamieszczanie w ramach Komentarzy treści bezprawnych, w szczególności:
  • treści popierających radykalne poglądy lub postawy społeczne, w tym w szczególności mające charakter dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp.,
  • treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,
  • treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  • treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  • treści pornograficznych,
  • treści komercyjnych, reklamowych, promocyjnych,
  • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.
 4. Usługa dodawania Komentarzy, dostępna po dokonaniu rejestracji, ma na celu wymianę informacji i opinii pomiędzy Użytkownikami.
 5. W ramach Usługi dodawania Komentarzy Usługodawca udostępnia mechanizm formularza (w systemie disqus), umożliwiający zamieszczenie Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza do Serwisu.
 6. Usługodawca nie zleca przygotowywania Komentarzy, nie ma wpływu na ich treść, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej Komentarzy, a jedynie zapisuje Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia Komentarzy dodanych przez Użytkownika, które naruszają prawo lub dobre obyczaje, w tym wskazanych w ust. 3 powyżej, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy w trybie i na warunkach Ustawy.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody.
 9. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność zarówno za wprowadzane przez siebie Komentarze, jak i szkodę powstałą w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami, wskazanymi w ust. 1-3 oraz ust. 8.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis (w tym układ stron, publikowanych Treści, grafika) stanowi samoistny przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 3. Serwis zawiera chronione prawem autorskim Treści.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i zamieszczanych w nim Treści przysługują Usługodawcy.
 5. Korzystanie z Serwisu, w tym z udostępnianych w Serwisie Treści, nie upoważnia Użytkownika do jakiegokolwiek wykorzystywania Treści oraz nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Treści.
 6. W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub transmitowanie elektronicznie Treści lub w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 3. Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu w części dotyczącej zamieszczania Komentarzy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • – Komentarze Użytkowników – w tym w szczególności Usługodawca nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej,
 • – autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Komentarzach, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia  haseł przez osoby postronne, włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika,
 • – mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów (w tym Facebook i podobnych, w ramach których następuje rejestracja za pomocą Wtyczki) – Użytkownik korzysta z takich funkcjonalności zgodnie z regulaminami tych serwisów.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • – okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
 • – sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
 • – zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
 • – do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie Użytkowników dostępu do dodawania Komentarzy lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku wielokrotnego,  świadomego lub celowego rażącego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów  informatycznych,
 • – usunięcia Komentarzy na zasadach wskazanych w pkt V ust. 7 Regulaminu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca przetwarzający dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawy.
 2. W ramach rejestracji do Serwisu, w celu korzystania z Usługi dodawania Komentarzy Użytkownik korzystający z Wtyczki wyraża zgodę na pobranie informacji z Wtyczki przez Serwis.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu, za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy (w szczególności na otrzymywanie newslettera Serwisu), na podany przez siebie adres elektroniczny e-mail. Powyższa zgoda udzielana jest niezależnie od rejestracji w Serwisie.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w Serwisie w celu realizacji Usług, w zakresie wskazanym postanowieniami Regulaminu w tym w szczególności przesyłania informacji handlowych — za uprzednią i odrębną zgodą Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo:
 • – wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę,
 • – do poprawiania tych danych,
 • – do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych Użytkownika.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu danych Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne, mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Użytkownika, dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres Usługodawcy – Londyńska 34 lokal 2, 03-921 Warszawa.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje, które nie spełniają wymogów, określonych w ust. 2 powyżej, lub dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu, wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu, nie będą rozpatrywane.
 4. Usługodawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy i kodeksu cywilnego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub ze względów technicznych, czy technologicznych.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: redakcja@fashionpost.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2015 roku.

 

 

 

 

Sprawdzamy gdzie kupić najpiękniejsze berety tej jesieni!

Moschino

Beret
836 zł

Femi Stories

Beret
149 zł

Lui Store

Beret
229 zł

Mango

Beret
69,90 zł

NA-KD

Beret
80,95 zł

Topshop

Beret
ok. 80 zł
Drogi użytkowniku/użytkowniczko!
Dziękujemy za zaufanie i zainteresowanie serwisem fashionpost.pl :)

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji o ochronie danych osobowych (RODO) prosimy o akceptację subskrypcji.

Po naszej stronie leży ciągłe dbanie o Twoje zadowolenie z użytkowania serwisu. Jeżeli otrzymujesz od nas informację, to oznacza, że nadal nie będziemy wysyłać SPAMu ani udostępniać Twoich danych innym podmiotom (poza tymi, z których usług korzystamy do realizacji procesu wysyłki naszego Newslettera).
Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z naszego Newslettera, usunąć konto i zablokować wiadomości od nas. Mamy jednak nadzieję że chcesz zostać z nami!

O zmianach związanych z RODO – kto, co i dlaczego?

Potwierdzając swój adres e-mail za pomocą poniższego przycisku (linku) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora serwisu fashionpost.pl w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgodny na ich przetwarzanie.

W celu realizacji uprawnień, prosimy wysłać wiadomośc e-mail pod adres kontakt@fashionpost.pl

Twoje dane (imię/pseudonim i adres e-mail) mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych, również mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej w celu realizacji usług (np. wysyłka Newslettera).
W każdej chwili możesz wypisać się z listy klikając w link rezygnacji.

EU General Data Protection Regulation
25 maja 2018 wchodzi w życie RODO, czyli General Data Protection Regulation (GDPR).
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj

Potrzebujemy Twojej zgody, jeśli chcesz korzystać z naszego serwisu również po 25 maja 2018 roku.
Wyraź zgodę, klikając przycisk poniżej

Instalowanie plików cookies na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików

Serwis fashionpost.pl wykorzystuje technologie plików cookies, które służą do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie personalizować udostępniane treści i reklamy oraz analizować ruch na naszym serwisie.
Dzięki plikom cookie stale poprawiamy jakość naszych treści. Zapewniamy Ci także lepszą obsługę, ponieważ widzisz tylko to, co leży w kręgu Twoich zainteresowań.
Nam natomiast pliki cookies umożliwiają złożone badania i analizę zainteresowania publikowanymi przez nas materiałami, przez co jesteśmy w stanie stale zapewniać wszystkim użytkownikom najwyższą jakość.

Zobacz naszą politykę prywatności