URODA

Regulamin konkursu “Wygraj perfumy Chanel”

24.05.2018Katarzyna Błażuk

Regulamin konkursu “Wygraj perfumy Chanel”
Regulamin konkursu na FB

1.DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

Fanpage oznacza profil publiczny magazynu „Fashion Magazine” oraz portalu ,,Fashion Post” prowadzony przez Organizatora w Serwisie Instagram® pod adresem https://www.instagram.com/fashionmagazine_polska/ oraz https://www.instagram.com/fashionpost.pl/

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Fashion Magazine” i ,,Fashion Post” przeprowadzany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

Nagroda oznacza 1 flakon perfum Chanel BEIGE Eau de Parfume której mowa w pkt 6.1. Regulaminu.

Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.

Organizator oznacza wydawnictwo "Fashion Group" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Londyńska 34 lok. 2, 03 921 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000205734, posługującą się numerem NIP 951-211-39-53, REGON: 015714794, z kapitałem zakładowym 1.500.000,00 PLN

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

Serwis Instagram® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.instagram.com

Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.

Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie zdjęcia z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Instagram® na swoim prywatnym, publicznym koncie stanowiące Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5.4. Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Fashion Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz Zleceniodawcy. Zleceniodawca jest Fundatorem Nagród w Konkursie.

2.3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Fashion Magazine oraz Fashion Post.

2.4. Regulamin jest dostępny w serwisie www.fashionpost.pl, na ścianie (wallu) Fanpage’a magazynu „Fashion Magazine” pod adresem https://pl-pl.facebook.com/FashionMagazinePoland/, na ścianie (wallu) Fanpage’a portalu „Fashion Post” pod adresem https://www.facebook.com/FashionPostPL/ oraz w siedzibie Organizatora.

2.5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

2.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

2.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

2.8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Instagram® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.instagram.com/fashionmagazine_polska/ oraz https://www.instagram.com/fashionpost.pl/

2.9 Odwołanie Konkursu lub skrócenie okresu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.fashionpost.pl.

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem osobistego i publicznego konta Użytkownika w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 2 czerwca 2018 r. do godz. 12:00. Czas trwania zadań konkursowych jest każdorazowo określany w poście, w którym pojawia się Zadanie Konkursowe.

3.4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

4. UCZESTNICY KONKURSU

4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Instagram®;

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;

e) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na swoim prywatnym i publicznym koncie na Instagramie przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.

f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

4.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.

5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na opublikowaniu na zarejestrowanym koncie użytkownika Serwisu Instagram®, należącego do Uczestnika, zdjęcia typu ,,flat lay”, które zawiera również okładkę magazynku Fashion Magazine na maj-czerwiec 2018. Koniecznym jest zaobserwowanie na Instagramie kont organizatorów (Fashion Magazine i Fashion Post) oraz oznaczenie postu hasztagiem #FashionMagazinePolska.

5.3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego na zarejestrowanym koncie użytkownika Serwisu Instagram®, należącego do Uczestnika

5.4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów/obiektów Fashion Magazine, Fashion Post i SPA. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

 5.5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach, w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

5.6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Instagrama, Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

5.7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.6. nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

 5.8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.

5.9. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata Konkursu – autora Zgłoszenia Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.

5.10. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, pomysłowość i oryginalność w formułowaniu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

5.11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.

 5.12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na kontach Fashion Magazine oraz Fashion Post na Instagramie do godziny 18:00 1 czerwca 2018 roku.

 5.13. Publikacji, o której mowa w punkcie 5.12. będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Instagram® danego Laureata Konkursu. 

6. NAGRODY

 6.1. W Konkursie przewidziano 1 następującą nagrodę : perfumy Chanel BEIGE Eau de Parfum, o pojemności 75 ml.

7. WYDANIE NAGRODY

7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 12 godzin od ogłoszenia przez Organizatorów listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na Fanpage’ach, przesłać prywatną wiadomość do któregoś z dwóch organizatorów, z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia - zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

7.3. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu przez Organizatora poprzez wysyłkę adresowaną na adres w Polsce, co zostanie potwierdzone w korespondencji odnośnie nagrody.

7.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a.

8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Zgłoszenia Konkursowego w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) we wszystkich znanych technikach, w szczególności drukiem w dowolnej formie (w tym drukiem na żądanie), techniką reprograficzną, techniką cyfrową, za pomocą zapisu magnetycznego, na kliszy fotograficznej;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu za pośrednictwem dowolnych kanałów dystrybucji, w całości oraz w częściach, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału Zgłoszenia Konkursowego lub ich egzemplarzy;

c) wprowadzenie Zgłoszenia Konkursowego do sieci komputerowych, zarówno wewnętrznych, jak również publicznie dostępnych (w tym sieci Internet);

d) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia Konkursowego w inny sposób niż określony w pkt. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Zgłoszenia Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od kanałów dostępu, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;

e) wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego w dowolnych celach komercyjnych, promocyjnych Wydawcy;

f) dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji, opracowań Zgłoszenia Konkursowego, w tym łączenie Zgłoszenia Konkursowego z innymi utworami i jego tłumaczenia;

g) używanie we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

8.3. W przypadku powstania w przyszłości nowych pól eksploatacji, Laureat Konkursu zobowiązuje się przenieść na rzecz Organizatora (na jego żądanie) prawa, o których mowa pkt 8.2 także na tych nowych polach eksploatacji.

8.4. Laureat Konkursu przenosi również na Wydawcę wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Zgłoszenia Konkursowego (zarówno w odniesieniu do całości jak i w odniesieniu do części) z tą samą chwilą i w takim samym zakresie jak zostały określone w ust. pkt 8.2.

8.5. Laureat Konkursu upoważnia Wydawcę do decydowania o sposobie i formie wykorzystania i rozporządzania Zgłoszeniem Konkursowym, jak również do swobodnego korzystania i rozporządzania wszelkimi zmianami, modyfikacjami czy też opracowaniami Zgłoszenia Konkursowego.

8.6. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.2, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.

8.7. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

9. DANE OSOBOWE

 9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage'y danych osobowych w postaci loginu Serwisu Instagram® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego.

9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

9.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

9.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Instagram® w postaci loginu Serwisu Instagram®.

10. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zbigniew.kokot@fashionmagazine.pl bądź w wiadomości w Serwisie Instagram® przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.

 10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

 10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

 10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.

10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Instagram®, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.

 11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Instagram®.

 11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Instagram®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

 11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

  11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.

11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na Fanpage’ach lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Instagram®.

12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.

Czytaj dalej